Phê duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị hành chính huyện Diên Khánh.

Phê duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị hành chính huyện Diên Khánh.

Ngày 25/3/2022 UBND huyện Diên Khánh đã ban hành Quyết định số 463/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị hành chính huyện Diên Khánh. Khu vực điều chỉnh cục bộ quy hoạch có quy mô 8,07 ha, trên cơ sở hướng tuyến đường D1 có thay đổi.

Đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu Khu đô thị hành chính huyện tỷ lệ 1/2000 sau khi được phê duyệt sẽ điều chỉnh một phần nội dung đồ án quy hoạch phân khu đã được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 4431/QĐ-UBND ngày 31/12/2014. Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 4431/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND huyện Diên Khánh.

Rate this post