Nghiên cứu bổ sung đồ án Quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm

Khánh Hòa – Viện Quy hoạch đô thị và Nông thôn Quốc Gia đề nghị nghiên cứu bổ sung một số nội dung liên quan đến đồ án Quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm đến năm 2045.

Ngày 11.10, Sở Xây dựng cho biết vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Khánh Hòa báo cáo, xin ý kiến về các nội dung đề xuất nghiên cứu bổ sung cho đồ án Quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm đến năm 2045.

Trước đó, Sở Xây dựng phối hợp đơn vị tư vấn là Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia – Bộ Xây dựng lập đồ án Quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm đến năm 2045 và triển khai lấy ý kiến cộng đồng dân cư có liên quan về nội dung đồ án.

Ngày 28.9, Viện Quy hoạch đô thị và Nông thôn Quốc gia có văn bản đề nghị nghiên cứu bổ sung một số nội dung liên quan để có thêm cơ sở nghiên cứu quy hoạch, đảm bảo khả thi.

Viện đề nghị tỉnh Khánh Hòa cho phép lập bổ sung các nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường sơ bộ đối với khu vực Đầm Thủy Triều; đề án di dân, chuyển đổi ngành nghề, an sinh xã hội đối với các khu vực bị ảnh hưởng, tác động bởi quy hoạch; đánh giá các dự án đã và đang triển khai trong khu vực lập quy hoạch…

Trên cơ sở các nội dung đề nghị của Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia, các sở ban ngành tỉnh Khánh Hòa đã thống nhất sự cần thiết phải bổ sung các nội dung nói trên.

Theo Sở Xây dựng, về việc bổ sung nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường sơ bộ đối với khu vực Đầm Thủy Triều, thống nhất kiến nghị UBND tỉnh cho phép Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia được chủ động liên hệ với Viện Hải dương học hoặc đơn vị tư vấn khác có năng lực lập nội dung báo cáo đánh giá liên quan để tăng thêm cơ sở khoa học phục vụ cho công tác lập quy hoạch; nội dung báo cáo sau khi hoàn thành sẽ được tỉnh giao Sở TNMT có ý kiến đánh giá, làm cơ sở sử dụng phục vụ công tác lập quy hoạch.

Sở Xây dựng cho biết, các sở ngành cũng thống nhất đề nghị Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia phối hợp với UBND huyện Cam Lâm để rà soát đánh giá các nội dung liên quan này trên cơ sở nội dung phương án quy hoạch đề xuất và tình hình quản lý của địa phương để đề xuất sơ bộ phương án sắp xếp dân cư, chuyển đổi ngành nghề, an sinh xã hội đối với các khu vực bị ảnh hưởng, tác động bởi quy hoạch nhằm tạo sự đồng thuận cao của người dân.

Về việc rà soát, đánh giá các dự án đã và đang triển khai trong khu vực lập quy hoạch, cuộc họp thống nhất đề nghị Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, phân loại các dự án đã và đang triển khai trên địa bàn huyện Cam Lâm để đề xuất nguyên tắc, hướng xử lý bảo đảm hài hòa lợi ích với quy định pháp luật.

Đầu tháng 10 vừa qua, HĐND huyện Cam Lâm khóa IV tổ chức kỳ họp chuyên đề xem xét một số vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐND huyện. Tại cuộc họp, đại biểu HĐND huyện đã thảo luận và cho ý kiến về các tờ trình của UBND huyện đề nghị thông qua Đồ án quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm đến năm 2045…

Các đại biểu đề nghị UBND huyện chủ động rà soát, thống kê, dự kiến việc giải quyết sinh kế, phương án chuyển đổi nghề nghiệp, tạo việc làm cho người dân khi thực hiện quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm.

Ngoài ra, xác định rõ các khu vực dự kiến bố trí tái định cư cho người dân trong phạm vi bị ảnh hưởng, ưu tiên các vị trí thuận lợi về giao thông… với mục tiêu người dân ở nơi mới có cuộc sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ; khi xây dựng các tuyến kênh mương cần quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, xâm nhập mặn…

Rate this post