THÔNG BÁO Điều chỉnh quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) Khu dân cư xã Vĩnh Hiệp – Vĩnh Ngọc – Vĩnh Thạnh, thành phố Nha Trang

quy hoạch Vĩnh Hiệp – Vĩnh Ngọc – Vĩnh Thạnh

THÔNG BÁO
V/v lấy ý kiến góp ý đối với nhiệm vụ quy hoạch
Điều chỉnh quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) Khu dân cư xã Vĩnh Hiệp – Vĩnh Ngọc – Vĩnh Thạnh, thành phố Nha Trang
Kèm Công văn số 5395/UBND-QLĐT ngày 04/8/2022 của UBND thành phố

Điều chỉnh quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) Khu dân cư xã Vĩnh Hiệp – Vĩnh Ngọc – Vĩnh Thạnh, thành phố Nha Trang
Căn cứ Quyết định số 4048/QĐ-UBND ngày 08/11/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa V/v cho phép lập đồ án Điều chỉnh quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) Khu dân cư xã Vĩnh Hiệp – Vĩnh Ngọc – Vĩnh Thạnh, thành phố Nha Trang;.
Căn cứ Khoản 1 Điều 20 Luật Quy hoạch đô thị 2009 về Trách nhiệm lấy ý kiến về quy hoạch đô thị; UBND thành phố Nha Trang lập kế hoạch tổ chức lấy ý kiến các cá nhân, tổ chức, cộng đồng dân cư đối đồ án Điều chỉnh quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) Khu dân cư xã Vĩnh Hiệp – Vĩnh Ngọc – Vĩnh Thạnh, thành phố Nha Trang

1. Thông tin về nhiệm vụ quy hoạch:

Tên đồ án: Điều chỉnh quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) Khu dân cư xã Vĩnh Hiệp – Vĩnh Ngọc – Vĩnh Thạnh, thành phố Nha Trang.
Tên chủ đầu tư: UBND thành phố Nha Trang
Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Quy hoạch và Phát triển Đô thị Việt Nam
Kèm hồ sơ đồ án quy hoạch
2. Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày 04/8/2022
3. Nội dung lấy ý kiến: Theo Phiếu tham gia ý kiến
4. Tài liệu kèm theo:
– Phiếu tham gia ý kiến.
Thuyết minh tóm tắt.
Các bản vẽ quy hoạch theo quy định.

–       Sơ đồ vị trí

Phiếu tham gia ý kiến đề nghị gửi trực tiếp hoặc theo đường bưu điện đến UBND các địa phương hoặc Phòng Quản lý đô thị thành phố Nha Trang, số 16 đường Trần Hưng Đạo, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang hoặc theo email: pqldt.nt@khanhhoa.gov.vn .
Điện thoại liên lạc:     0258.3 522 903

Để biết thêm thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ: Phòng Quản lý đô thị thành phố Nha Trang.